Kierunek: Europa! Wspólne wyzwania i rozwiązania w edukacji dorosłych.

Rozpoczęliśmy realizację naszego pierwszego projektu Erasmus+!

Erasmus+ 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018286 Kierunek: Europa! Wspólne wyzwania i rozwiązania w edukacji dorosłych. / Destination: Europe! Common challenges and solutions in adult education.

Dlaczego ubiegaliśmy się o dofinansowanie tego projektu?

Fundacja nie brała wcześniej udziału w międzynarodowych projektach. Obecnie chcemy to zmienić i skorzystać z możliwości międzynarodowej współpracy edukacyjnej, jakie daje program Erasmus+ organizacjom dotąd nie uczestniczącym w programie.

Fundacja chce odpowiedzieć na wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, jakimi są powszechne zastosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i związane z tym cyberbezpieczeństwo, a także konieczność umiędzynarodowienia edukacji.

Wyzwania te są wspólne dla całej Europy, dlatego też zamierzamy poszukać sprawdzonych rozwiązań i wzorów do naśladowania poza granicami kraju, w organizacjach doświadczonych w programie Erasmus+. Fundacja chce przygotować swoją kadrę i woluntariuszy do powszechnego stosowania zdalnych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych oraz zaoferować dorosłym słuchaczom o niskich umiejętnościach kluczowych szkolenia łączące nauczanie kompetencji cyfrowych, językowych i kulturowych, niezbędnych we współczesnym świecie.

Co chcemy osiągnąć przez realizację tego projektu?

Kadra organizacji podniesie kompetencje ICT, z zakresu cyberbezpieczeństwa w edukacji i ochrony danych cyfrowych, pozna metody pracy z osobami o niskich umiejętnościach cyfrowych, poprawi znajomość j. angielskiego i  kompetencje interkulturowe, niezbędne w środowisku pracy i działalności społecznej, a także pozna możliwości programu Erasmus+ i dobre praktyki związane ze współpracą międzynarodową.

Fundacja rozpocznie proces umiędzynarodowienia edukacji dzięki nawiązaniu pierwszej współpracy  międzynarodowej.

Dorośli Słuchacze większych potrzebach edukacyjnych zyskają ofertę szkoleń dopasowaną do swych potrzeb. Poprawią swoje kompetencje cyfrowe i znajomość j. ang. oraz zwiększą swoją mobilność edukacyjną.

Projekt będzie promować program Erasmus+ wśród wszystkich pokoleń i stworzy możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń wśród seniorów, w celu budowania i wzmacniania tożsamości europejskiej.

Jakie działania projektowe zaplanowaliśmy?

Zaplanowano mobilności edukacyjne wsparte działaniami cyfrowymi:

Przedstawiciele kadry Fundacji wezmą udział w:

1) międzynarodowych kursach j. angielskiego English For Work na Malcie, adresowanych do aktywnych zawodowo i społecznie dorosłych w wieku 30+.

2) kursach w j. angielskim na Cyprze „Cybersecurity Education for Online Safety”

3) tygodniowej obserwacji pracy organizacji doświadczonej w projektach Erasmus+ we Włoszech

16 dorosłych słuchaczy Fundacji o większych potrzebach edukacyjnych (w tym seniorów 60+ o niskich kompetencjach cyfrowych), wyjedzie do Irlandii na grupowe mobilności edukacyjne poświęcone rozwijaniu umiejętności ICT oraz kompetencji w zakresie j. ang.

Jakie rezultaty projektu chcemy osiągnąć?

Projekt będzie miał korzystny wpływ na lokalną ofertę edukacji dorosłych, przysłuży się Słuchaczom o większych potrzebach edukac., zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, którzy uczestniczą w kursach umiejętności kluczowych w Fundacji.

Nowa wiedza, umiejętności i doświadczenie zostaną przekazane kadrze nieuczestniczącej w mobilnościach i włączone do codziennej pracy organizacji oraz do jej oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Na grunt polski przeniesione zostaną sprawdzone rozwiązania zaobserwowane za granicą. Zastosowane zostaną narzędzia cyfrowe. Dzięki temu dorośli Słuchacze o większych potrzebach edukacyjnych zyskają ofertę szkoleń dopasowaną do swych potrzeb.

Udoskonalone zostaną szkolenia zmierzające do poprawy kompetencji cyfrowe i znajomości j. ang. adresowane do słuchaczy o niskim umiejętnościach kluczowych. Jednocześnie szkoła rozpocznie współpracę międzynarodową, a także zacznie przygotowywać i składać projekty Erasmus+ i projekty pomocowe z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Zagraniczni partnerzy projektu:

EC English Malta Limited Malta, St Julian’s  www.ecenglish.com

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE  Cypr, LIMASSOL  www.dorea.org

Gioventù in riSalto  Włochy Calabria Soverato (CZ)  www.associazionejump.it

Infinity English College Campus Irlandia, Kanturk  www.ieckanturk.ie