STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1) Fundacja o nazwie „OBYWATELKI.PL”, zwana dalej fundacją, ustanowiona została z woli Joanny Ciechanowskiej-Barnuś, Ewy Papli i Agnieszki Wujek będącymi fundatorami, w dniu 26 czerwca 2008, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Blandzi prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul.23 Lutego 21/3.
2) Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3) Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
4) Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§2

1) Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2) Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa obowiązującego w RP oraz prawa zagranicznego.

§3

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.

Rozdział II
Cele i środki działania

§5

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach równego traktowania kobiet i mężczyzn poprzez edukację, kulturę i sztukę oraz technologie multimedialne.

§6

Fundacja działa na rzecz:
1. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet
2. edukacji i przeciwdziałania bezrobociu oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym rozwój przedsiębiorczości w oparciu o politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
3. ochrony praw i zdrowia kobiet w szczególności: niezbywalnej godności, własności, prywatności, prawa do pełnej informacji publicznej
4. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
5. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju edukacji, rynku pracy i działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, spotkań i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej 
2. Pomoc w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i społecznych mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
3. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej i postaw prospołecznych
4. Współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz mediami 
5. Organizowanie i finansowanie konferencji, forum, targów, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju i za granicą.
6.Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym koncerty, festyny, akcje charytatywne, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
7.Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom społecznym.
8.Pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i intelektualną udzielaną instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe. 
9.Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.
10.Udzielanie porad prawnych i psychologicznych osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy
11. Prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawnictwa i publikacje: prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz kampanie informacyjne i promocyjne 
12. Organizowanie i wspieranie grup nieformalnych realizujących cele zbieżne z celami Fundacji w tym szkolenie wolontariuszy 
13. Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.

§ 8

Dla realizacji swoich celów Fundacja może:
1. wspierać inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, których działalność jest zbieżna z celami fundacji
2. współpracować przy ich realizacji lub zlecać ich realizację innym organizacjom pozarządowym, a także podmiotom gospodarczym 
3.Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe składające z :
1. dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy;
2. darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych;
3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
6. środków znajdujących się na kontach Fundacji;
7. odsetek bankowych;
8. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację;
9. nawiązek i innych wpływów.

§ 10

1.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 
2.Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

§ 11

1. Fundusz założycielski wynosi 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) i jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. 
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.

§ 15

1.Skład pierwszego Zarządu ustalają i powołują Fundatorzy.
2.Zarząd powoływany jest z grona Fundatorów lub osób przez nich wskazanych.

§ 16

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z 3 lub więcej członków. Powołanie pierwszego składu Rady należy do Fundatorek. 
2. Skład osobowy Rady może ulec powiększeniu w drodze uchwały Rady podjętej w trybie § 17 ust.5 Statutu. 
3. W skład Rady nie wchodzą Fundatorzy.
4.Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady. 
5. Odwołanie członków Rady następuje w przypadku: 
a) złożenia skierowanej na ręce Rady pisemnej rezygnacji członków z udziału w pracach Rady 
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu
c) nie uczestniczenia w pracach Rady przez rok lub przez trzy kolejne posiedzenia
6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami, przewodniczy posiedzeniom bądź wyznacza przewodniczącego posiedzeń.
7. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji nie mogą być wynagradzani. Mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tych organów w tym kosztów podróży. 
8. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach Rady z powodu innych zobowiązań członkom Rady przysługuje prawo do zawieszenia członkostwa na rok, po przedłożeniu na ręce Przewodniczącego Rady stosownego oświadczenia woli.
9. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku. 
2. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. W przypadku nie wyznaczenia terminu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Zarządu, uprawnionym do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady jest prezes Zarządu. § 17 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się listami poleconymi lub doręczając zaproszenie bezpośrednio przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie protokołowanych uchwał zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej, połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Rada Fundacji może korzystać z pomocy specjalistów i ekspertów.
7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
8. Rada Fundacji stanowi niezależny organ nadzoru Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
a) powoływanie i odwoływanie na wniosek fundatorów członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania tego organu (umowy o pracę, bądź zlecenia z członkami Zarządu zawiera w imieniu Rady jej przewodniczący lub ustanowiony w tym celu jego pełnomocnik)
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji; środkiem nadzoru jest zwłaszcza możliwość uchylenia uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa lub z celami statutowymi Fundacji;
c) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działalności przedłożonych przez Zarząd;
d) ocena pracy Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielenie mu absolutorium (nie udzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, jest natomiast związane z nałożeniem pewnych określonych obowiązków); 

§ 18

1. Zarząd powoływany przez Radę Fundacji składa się z 3-5 osób. Prezesa Zarządu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie.
2. Kadencja trwa trzy lata. Można pełnić funkcje członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. 
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 19

1. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje w wyniku:
a. odwołania na wniosek fundatorów przez Radę Fundacji,
b. śmierci członka,
c. pisemnego zrzeczenia się członkostwa.
2. Na miejsce byłego członka Zarządu Fundacji, którego członkostwo ustało w wyniku jednej z przyczyn wymienionych w punkcie 1 § 19 Statutu, na wniosek fundatorów w skład Zarządu Fundacji może być powołany przez Radę nowy członek, wskazany przez fundatorów. 

§ 20

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
3. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady oraz zaproszeni goście.
6. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza osoba upoważniona przez prezesa Zarządu, a podpisywane są przez prowadzącego posiedzenie i co najmniej jednego członka Zarządu 
7. Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
9. Zarząd co roku do dnia 31 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

§ 21

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dokonuje wyboru środków dla realizacji celów statutowych 

§ 22

W szczególności Zarząd Fundacji:
1. Opracowuje roczne i wieloletnie programy działania.
2. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji.
3. Zarządza majątkiem Fundacji.
4. Przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki.
5. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników.
6. Zatrudnia pracowników Fundacji.
7. Podejmuje jednogłośnie decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: prezes – jedno-osobowo, dwoje spośród pozostałych członków Zarządu – łącznie.

Rozdział V
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja może być zlikwidowana na podstawie jednogłośnej uchwały Zarządu w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych. 
2. Likwidację przeprowadza Prezes Zarządu, chyba że w uchwale Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami określonymi w § 5 niniejszego Statutu. 

§ 26

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 27

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji. 

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.